Polska Pomoc – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości na Białorusi

Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ZRZESZENIE SPOŁECZNE

więcej informacji
www.allminsk.biz

„Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców” jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą założycieli, prezesów, dyrektorów i głównych specjalistów przedsiębiorstw prywatnych sektorów małego i średniego biznesu oraz dużych przedsiębiorstw, w tym zagranicznych – spółek typu joint-venture i spółek akcyjnych z 26 krajów świata.

Związek działa od 1997 roku. Obsługuje informacyjnie ponad 15 000 osób, zrealizował na rzecz swoich członków w latach 2009-2012 dziesięć priorytetowych kierunków działań i programów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej.

Misją Związku jest promowanie i wspieranie tworzenia, a także rozwoju przedsięwzięć na terenie Białorusi, polepszenie warunków pracy dla właścicieli – członków Związku. Celem Zrzeszenia jest stworzenie sieci biznesowej, ułatwiającej prowadzenie biznesu przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom.

„Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców» jest aktywnym członkiem ZON „Konfederacja Przemysłowców i Przedsiębiorców (Najemców)” na Białorusi, Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Minsku oraz Doradczej Rady Stowarzyszeń Biznesowych, Związku Osób Prawnych „Republikańska Konfederacja Rozwoju Przedsiębiorczości”, Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CEA-PME z siedzibą w Brukseli) oraz Klubu WTC-Poznań.

Związek aktywnie współpracuje w skali międzynarodowej z przedstawicielstwami ONZ, Banku Światowego, Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), Międzyregionalnego Centrum Kooperacji Przemysłowej w Moskwie (patrz. www.ssrb.ru ) oraz skuteczne reprezentuje interesy swoich członków przed władzami państwowymi na Białorusi.

Związek jest jednym z największych, bardzo aktywnych zrzeszeń przedsiębiorców i pracodawców na terenie Białorusi. Można się spierać czy Związek spełnia oczekiwania wszystkich kręgów białoruskiego biznesu. Ci, którzy należą do naszej organizacji, twierdzą, że tak. Dowodem na to jest duże zainteresowanie życiem naszego zrzeszenia biznesu, bardzo wysoka frekwencja na spotkaniach i ciągły napływ nowych wniosków o rekomendacje i przyjęcie nowych członków do Związku. Na dzień dzisiejszy „Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców” faktyczne przejął funkcje integratora białoruskiego ruchu biznesowego i na tej podstawie wystąpił, jako inicjator utworzenia nowego dokumentu programowego, którym jest „Narodowa Platforma Biznesu Białorusi”.

Opracowanie tego dokumentu jest wynikiem stałej i owocnej współpracy przedsiębiorców i naukowców, centrów badawczo-analitycznych oraz ogólnokrajowych, regionalnych i branżowych stowarzyszeń biznesowych, organizacji samorządu gospodarczego. W ramach opracowywania projektu Platformy, Związek ściśle współpracował z Centrum Badawczym Instytutu Prywatyzacji i Zarządzania w Minsku, Naukowo-Badawczym Centrum Mizesa w Minsku, analitycznym Centrum „Strategia” w Mińsku oraz z obwodowymi stowarzyszeniami przedsiębiorców i pracodawców z Brześcia, Witebska, Homla, Grodna, Mohylewa, do których dołączyło kilka centrów wspierania przedsiębiorczości i branżowych stowarzyszeń biznesu. Po opracowywaniu projektu „Platformy ….” organizacje – partnerzy prowadzą działania w celu uzgodnienia ostatecznego wariantu „Platformy ….” i promocji tego dokumentu. Jednocześnie Związek i inne związki biznesowe utworzyły w sierpniu 2007 r. nowe ogólnokrajowe zrzeszenie biznesowe na Białorusi pod nazwą „Republikańska Konfederacja Rozwoju Przedsiębiorczości”.

Związek ponadto obsługuje informacyjnie swoich członków w zakresie wyszukiwania partnerów gospodarczych, kooperantów, inwestorów. Realizacja tego zakresu działalności jest możliwa dzięki posiadaniu świetnie rozwiniętych kontaktów, a także programów współpracy międzynarodowej.

Związek pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami białoruskimi i zagranicznymi, organizuje ich spotkania, kojarzy partnerów biznesowych, zajmuje się również organizacją wyjazdów w ramach misji gospodarczych do innych państw, na międzynarodowe targi i wystawy (corocznie od 15 do 25 takich wyjazdów).

Zagranicznym przedsiębiorstwom, zamierzającym wejść na rynek białoruski, Związek służy specjalistycznym doradztwem i pomocą w rozwijaniu stosunków gospodarczych i handlowych.

Oferujemy naszym partnerom gospodarczym:

  • Rozwój kontaktów między organizacjami pracodawców i przedsiębiorców na Białorusi, w Polsce i innych krajach;
  • Pomoc w znalezieniu partnera na Wschodzie;
  • Usługi informacyjne, promocyjne, marketingowe, promocję projektów inwestycyjnych, tworzenie krajowej i zagranicznej współpracy kooperacyjnej;
  • Wspieranie pracodawców i przedsiębiorców w zakresie ochrony ich praw i reprezentowanie ich interesów biznesowych;
  • Udział w programach naszego Związku i jego imprezach różnych rodzajów, wspólną organizację spotkań gospodarczych i handlowych, innych imprez w tym zakresie;
  • Wymianę doświadczeń, również informacyjną, w zakresie ofert handlowych i projektów gospodarczych oraz wspólną realizację programów i projektów, w tym – w skali międzynarodowej;
  • Stworzenie na zasadach wzajemności przedstawicielstw przedsiębiorstw partnerskich i przedsiębiorców na Białorusi i białoruskich w innych krajach świata;
  • Zawarcie umowy lub porozumienia o współpracy.

Zapraszamy przedsiębiorców z różnych krajów do bezpośredniej współpracy i do wspólnej realizacji projektów gospodarczych, produkcyjnych, handlowych i inwestycyjnych z członkami Związku a także do korzystania ze strony internetowej:

www.allminsk.biz

PRZEJDŹ DO PODSTRONY PARTNERÓW

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.